Informacje dla kandydatów

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie zostaną wywieszone w szkole 16 lipca o godz. 9.00

Od 16 lipca od godz. 12.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki, poprzez złożenie następujących dokumentów:
1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
2. oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty,
3. dokładnie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza ucznia (dostępny na stronie szkoły),
4. aktualnymi fotografiami legitymacyjnymi w liczbie 3 sztuk,
5. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego ze względu na brak wolnych terminów kandydat przedkłada oświadczenie o terminie badań lekarskich),
6. oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (w kwestionariuszu).

Przyjmowanie dokumentów:
16 lipca od godz. 12.00 do 15.00
17 - 23 lipca w godz. 8.00 – 16.00
24 lipca do godz. 10.00

Dokumenty do pobrania
Kwestionariusz ucznia 2019/2020
Oświadczenie badania