Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
 • Projekt „Po doświadczenie na europejskim rynku pracy!”, nr 2019-1-PL01-KA102-061807, realizowany w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

  Projekt „Po doświadczenie na europejskim rynku pracy!”, nr 2019-1-PL01-KA102-061807, realizowany w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

  • 2019-10-09

  Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego przystępuje do realizacji projektu „Po doświadczenie na europejskim rynku pracy!”, nr 2019-1-PL01-KA102-061807. W jego ramach dwie 30-osobowe grupy uczestników pod opieką nauczycieli, zrealizują program zagranicznych mobilności zawodowych obejmujących wdrożenie programów praktyk dla wybranych kierunków oraz programu kulturowego, we współpracy z greckim partnerem KIKA Mobility Training Center Ltd.

  Podstawowy celem projektu jest umożliwienie uczniom TKK rozwoju zawodowego oraz osobistego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii oraz zwiększenie ich szansy na znalezienia pracy w przyszłości poprzez włączenie w działania TKK inicjatyw kształcenia zawodowego na poziomie europejskim/międzynarodowym.
  Ponadto, planowane jest wypełnienie celów szczegółowych, takich jak:
  1) Wspieranie uczniów w pozyskiwaniu i wykorzystaniu wiedzy oraz umiejętności przekładających się na rozwój kompetencji w konkretnych zawodach.
  2) Rozwój umiejętności branżowych uczestników w związku z wykorzystaniem doświadczeń zebranych w trakcie mobilności, w tym wiedzy praktycznej w zakresie technologii informatycznej i realizacji nagrań i nagłośnień.
  3) Organizacja wyjazdu na dwutygodniowe praktyki zagraniczne do Grecji, 60 uczniów w podziale na dwie grupy po 30 osób, w ramach 2 kierunków kształcenia zawodowego w 2020 roku.
  4) Udział w projekcie 10 osób z mniejszymi szansami.
  5) Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez zmotywowanie do otwierania swoich przedsiębiorstw usługowych i firm w Warszawie i regionie, co może wpłynąć na spadek bezrobocia w stolicy oraz rozwój specjalistycznych rozwiązań technologicznych, aplikacji oraz usług związanych z branżą.
  6) Rozwój współpracy między szkołą a partnerami i pracodawcami, która umożliwi wykorzystanie nowych metod kształcenia i stworzy podstawę związaną z europejskimi standardami edukacji i pracy.
  7) Udoskonalenie umiejętności językowych uczniów, zarówno w zakresie codziennych kontaktów i wykorzystania języka potocznego, jak i słownictwa specjalistycznego. Lepsza znajomość z języka angielskiego oraz podstawowa greckiego, umożliwią nawiązanie kontaktu z europejskimi klientami, którzy coraz chętniej korzystają z usług w Polsce. Takie działania doprowadzą do wzrostu poziomu infrastruktury usługowej w naszym kraju. Ponadto wpłynie to na przełamywanie bariery językowej wśród naszej młodzieży.
  8) Poznanie standardów pracy w innych krajach europejskich. Wpłynie to na zniwelowanie przeszkód związanych z mobilnością zawodową, takich jak: bariery kulturowe, niski poziom języka obcego i brak odpowiednich kwalifikacji.
  9) Zmotywowanie nauczycieli do rozwoju znanych metod przekazywania wiedzy i poszerzenia ich o nowe narzędzia edukacji, w związku z czym podniesie to prestiż szkoły i przyczyni się do popularyzacji kierunków zawodowych takich jak: technik informatyk oraz technik realizacji nagrań i nagłośnień.

  Realizacja powyższych celów pozwoli na zaspokojenie wielu potrzeb młodej placówki, jaką jest TKK, w tym na poszerzenie bazy partnerów, otwarcie szkoły na nowe możliwości, wskazanie uczniom i nauczycielom drogi rozwoju poprzez inicjatywy europejskie/międzynarodowe przyczyni się do ogólnego wzrostu potencjału placówki oraz poprawę jej prestiżu, dając impuls do rozwoju stosowanych metod nauczania oraz oferty edukacyjnej.