Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego

Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.technikumpolna.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację w tej wersji sporządzono dnia: 2021-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Sinicki, sinickis@technikumpolna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228250252. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostepność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

- Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Polnej i drugie od strony OSiRU do wejść prowadzą schody
- Dyżurka znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego
- Wejście do budynku nie zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów)

Opis dostępności korytarzy i schodów

- Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze
- Do pomieszczeń na piętrach prowadzą schody.
- W budynku nie ma windy.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

- W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Dostępność parkingu

- Szkoła nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

- Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze.
- W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych(na wózkach)

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych lub domofony przy drzwiach wejścia głównego.

Informacje dotyczące dojazdu

- Dojście z przystanku tramwajowego na ul. Marszałkowskiej lub przy Placu Unii Lubelskiej ok 500m. tramwaje linii: 4,10,14,15,18,35
- Dojście ze stacji linii M1 Metra Politechnika od strony Trasy Łazienkowskiej ok.500m.
- Dojście z przystanków autobusowych przy Metro Politechnika ok.450m. Autobusy linii:118,514, 143,182,187,188,523, przystanek Rondo Jazdy Polskiej: 131,501,502,519,520,522,525,520,411,151