Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Technikum Kinematograficzno-Komputerowym im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie

Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

§ 1

1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
1) na szczeblu klas - samorządy klasowe,
2) na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego.
3. Prezydium składa się z następujących funkcji:
1) przewodniczący samorządu,
2) zastępca przewodniczącego,
3) przewodniczący sekcji samorządu uczniowskiego.
4. Sekcje powoływane są na wniosek Prezydium SU po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna samorządu.
5. Przewodniczący sekcji wybierani są przez wszystkie samorządy klasowe w głosowaniu zwykłą większością głosów.
6. Przewodniczący SU wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.
7. Wybory odbywają się w marcu lub kwietniu danego roku szkolnego, a wyłoniony w nich SU pełni swoją funkcję od września kolejnego roku szkolnego.
8. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
9. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów.
10. Kandydat na przewodniczącego SU musi posiadać przynajmniej dobrą ocenę zachowania i wysoką frekwencję (powyżej 80%) oraz godnie reprezentować szkołę.
11. Kandydat na przewodniczącego SU swój program wyborczy i autocharakterystykę prezentuje przez minimum 2 dni przed wyborami na korytarzach szkolnych (wyznaczone tablice oraz prezentacja Power Point).
12. Kandydat na przewodniczącego SU może być skreślony z listy wyborczej przez Komisję Wyborczą, jeśli jego kampania godzi w dobre imię społeczności szkoły, uczniów lub kandydat nie zaprezentuje w wyznaczonym terminie programu wyborczego i autocharakterystyki.
13. W dniu głosowania obowiązuje cisza wyborcza.
14. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
15. Przewodniczący SU może być odwołany przez dyrektora szkoły w przypadku nieprawidłowego wypełniania swoich obowiązków, na wniosek opiekuna SU, w przypadku otrzymania kary statutowej.
16. W przypadku odwołania Przewodniczącego SU, zakończenia jego nauki w TKKOM lub zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie programowo ostatniej, pełniącym obowiązki Przewodniczącego SU zostaje jego zastępca. Jeśli zastępca również kończy naukę w TKKOM lub zajęcia dydaktyczne w klasie programowo ostatniej to PO Przewodniczącego zgłasza prezydium spośród swoich członków i zatwierdza w głosowaniu zwykłą większością głosów.
17. Kadencja prezydium trwa rok.
18. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
19. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
20. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
21. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
22. Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane są na ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji.

§ 2

1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
2. Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego:
a. uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego,
b. przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.
3. Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:
a. opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
b. opiniowanie wniosku dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów,
c. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
d. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 z r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603).

§ 3

1. Opiekuna samorządu uczniowskiego powołuje dyrektor szkoły.
2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu, odpowiada za organizację pracy SU, konsultuje jego plany i projekty oraz pomaga SU w komunikacji z innymi organami szkoły.
3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.
4. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
5. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.

§ 4

1. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.