Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
 • Rekrutacja uczestników do projektu

  Rekrutacja uczestników do projektu "Po doświadczenie na europejskim rynku pracy!", nr 2019-1-PL01-KA102-061807, realizowanego w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

  • 2019-10-11

  W dniach 21.10.2019 – 08.11.2019 prowadzona będzie rekrutacja uczestników do udziału w projekcie "Po doświadczenie na europejskim rynku pracy!", nr 2019-1-PL01-KA102-061807. W jego ramach dwie 30-osobowe grupy uczestników pod opieką nauczycieli, zrealizują program zagranicznych mobilności zawodowych obejmujących wdrożenie programów praktyk dla wybranych kierunków oraz programu kulturowego, we współpracy z greckim partnerem KIKA Mobility Training Center Ltd.

  Podstawą kwalifikowania osób do udziału i wsparcia w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:
  - Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu rekrutacji;
  - Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
  - Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.
  Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują:
  - Średnią ocen z przedmiotów zawodowych z roku szkolnego 2018/2019, gdzie: średnia <3,0 odpowiada 0 pkt; 3,0-3,5 – 2 pkt, 3,6-4,0 – 4 pkt, 4,1-4,5 – 6 pkt, 4,6-5,0 – 8 pkt, a >5,0 – 10 pkt
  - Ocenę z j. angielskiego z roku szkolnego 2018/2019, gdzie: ocena "niedostateczna" odpowiada 0 pkt; "dopuszczająca" – 2 pkt, "dostateczna" – 4 pkt, "dobra" – 6 pkt, "bardzo dobra" – 8 pkt, a "celująca" – 10 pkt;
  - Średnią ocen z przedmiotów ogólnych z roku szkolnego 2018/2019, gdzie: średnia <3,0 odpowiada 0 pkt; 3,0-3,5 – 2 pkt, 3,6-4,0 – 4 pkt, 4,1-4,5 – 6 pkt, 4,6-5,0 – 8 pkt, a >5,0 – 10 pkt
  - Ocenę z zachowania z roku szkolnego 2018/2019, gdzie: ocena "naganna" oraz "nieodpowiednia" odpowiadają 0 pkt; "poprawna" – 4 pkt, "dobra" – 6 pkt, "bardzo dobra" – 8 pkt, a "wzorowa" – 10 pkt; - Aktywność szkolną i pozaszkolną – udokumentowane formy aktywności (konkursy, olimpiady, wolontariat, samorząd szkolny, zawody sportowe itp.) punktowane po 2 pkt za daną aktywność, do zatwierdzenia przez wychowawcę i koordynatora projektu – max w ramach tego kryterium uczeń może uzyskać 10 pkt;
  - Mniejsze szanse – ocena sytuacji życiowej ucznia na podstawie informacji posiadanych przez szkołę (wychowawców) rozpatrywane na podstawie takich kryteriów jak:

  - o pochodzenie ucznia z terenów wiejskich,

  - o pochodzenie ucznia z rodziny o niskich dochodach na 1 osobę,

  - o pochodzenie ucznia z rodzin niepełnych lub patologicznych,

  - o niepełnosprawność.

  Przyznawane w zależności od ilości spełnianych przesłanek 5 pkt w przypadku jednej przesłanki, 10 pkt w przypadku 2 i więcej. Uczeń w ramach tego kryterium może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

  Kolejność kryteriów będzie odgrywać istotną rolę w przypadku osób o tej samej ilości punktów w procesie rekrutacji (kryteria będą brane pod uwagę w takiej kolejności w jakiej zostały przypisane w niniejszym regulaminie).

  Więcej szczegółów na temat procesu rekrutacji można znaleźć w regulaminie rekrutacji znajdującym się jako jeden z załączników do niniejszej informacji, a także dostępnego u Koordynatora projektu.

  Pliki do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny - word
  Formularz rekrutacyjny - pdf
  Regulamin rekrutacji