Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
 • Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (technik telekomunikacji, technik informatyk) nr WND-POWR.02.15.00-00-2009/18

  Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (technik telekomunikacji, technik informatyk) nr WND-POWR.02.15.00-00-2009/18

  • 2019-10-25

  INFORMACJE O PROJEKCIE

  1. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.
  2. Projekt realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.
  3. Projekt realizowany jest w okresie od 17 kwietnia 2019 roku do 28 lutego 2021 roku.
  4. Wsparcie w ramach Projektu jest skierowane do dwóch publicznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie technik informatyk i/lub technik telekomunikacji oraz Uczniów uczących się w tych szkołach i Nauczycieli zatrudnionych/uczących w tych szkołach.
  6. W ramach Projektu zostaną zrealizowane wskazane poniżej działania:
  a) Zadanie 1: Opracowanie przykładowej organizacji zajęć dla Uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej i pracodawców dla grupy branżowej teleinformatycznej;
  b) Zadanie 2: Opracowanie przykładowego programu nauczania dla grupy branżowej teleinformatycznej uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi i pracodawcami;
  c) Zadanie 3: Opracowanie i wdrożenie przykładowego programu doskonalenia Nauczycieli kształcenia zawodowego w grupie branżowej teleinformatycznej;
  d) Zadanie 4: Przygotowanie edukacyjnej platformy e-learningowej wraz z komplementarnymi narzędziami kształcenia w mediach społecznościowych;
  e) Zadanie 5: Pilotaż przykładowego programu nauczania dla zawodów w grupie branżowej teleinformatycznej;
  f) Zadanie 6: Korekta organizacji i programu nauczania (modelu nauczania) po pilotażu dla grupy branżowej teleinformatycznej oraz upowszechnienie efektów projektu.
  7. W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie łącznie minimum 24 Nauczycieli kształcenia zawodowego oraz minimum 52 uczniów.

  Szkoły uczestniczące w projekcie:
  - Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego
  - Technikum Łączności im. prof. dra. inż. Janusza Groszkowskiego

  KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  1. Projekt przewiduje następujące korzyści dla szkoły:
  a) Udział w unikatowym pilotażowym Projekcie (dwie szkoły w Polsce) merytorycznie realizowanym we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i czołowymi pracodawcami z branży teleinformatycznej;
  b) Zwiększenie pozycji na rynku edukacyjnym dzięki udziałowi w Projekcie nakierowanym na poprawę jakości nauczania w branży teleinformatycznej (Projekt dedykowany zawodom: technik telekomunikacji i technik informatyk);
  c) Udział w elitarnym programie patronackim Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie "Klasa Akademicka SGH" także po zakończeniu realizacji Projektu (współpraca na bazie podpisanej odrębnej umowy pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie i szkołą uczestniczącą w Projekcie – link do programu: www.sgh.waw.pl/klasaakademicka).

  1. W ramach Projektu Uczniowie:
  a) mają możliwość wpływu na ramowy program nauczania realizowany w szkole poprzez udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych;
  b) biorą udział w zajęciach praktycznych w szkole, w tym z udziałem przedstawicieli pracodawców wiodących w branży teleinformatycznej i przedstawicieli Lidera Projektu i Partnera Projektu;
  c) biorą udział w zajęciach praktycznych na terenie Partnera Projektu (w budynkach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie);
  d) biorą udział w zajęciach praktycznych u pracodawców wiodących w branży teleinformatycznej;
  e) biorą udział w seminariach konsultacyjnych i innych spotkaniach projektowych ramach Projektu,
  Działania w Projekcie, są co do zasady wpisane w ramowy program nauczania realizowany w szkole (nie są to zajęcia dodatkowe).
  2. W ramach Projektu Nauczyciele:
  a) mają możliwość wpływu na ramowy program nauczania realizowany w szkole poprzez udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych i wywiadach grupowych,
  b) mają możliwość współudziału w opracowaniu dokumentów merytorycznych wypracowanych w ramach Projektu (np. założeń do organizacji zajęć dla Uczniów, założeń do organizacji staży i praktyk zawodowych dla Uczniów, programu nauczania kompetencji zawodowych),
  c) mają możliwość udziału w seminariach konsultacyjnych i w Forum Oświaty (IT) – organie zrzeszającym czołowych interesariuszy działającym na rzecz poprawy jakości nauczania w branży teleinformatycznej, także poprzez doskonalenie modelu współpracy szkół ze szkołami wyższymi i pracodawcami;
  d) mają możliwość skorzystania z działań doradczych mających na celu przekazanie najbardziej aktualnej wiedzy nt. trendów w branży teleinformatycznej, ścieżek kariery w branży teleinformatycznej itp.;
  e) biorą udział w certyfikowanym programie doskonalenia kompetencji realizowanym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z pracodawcami z branży teleinformatycznej,
  f) korzystają z narzędzi zwiększających jakość nauczania i pracy z Uczniami (platforma edukacyjne, media społecznościowe zawierająca treści pomocne w nauczaniu).