• PROJEKT WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ

  PROJEKT WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ "INTERCULTURAL NAVIGATORS 2019"

  • 2019-09-23

  Obca kultura jest tajemnicą, którą można zgłębić jedynie przez dialog, zrozumienie i otwarcie na innych. Potrzeba jest, więc dialogu kulturowego, potrzeba wymiany duchowej, by móc zaakceptować istniejące między nami różnice.
  (Kardynał Karl Lehmann)

  Partnerzy współpracy międzynarodowej na Łotwie w dniach 14-21 września 2019 r.

  Rigas Daugavgrivas Vidusskola, Łotwa
  College in Romania, School from France, Secondary School from The United Kingdom Polska Ogólnokształcąca Szkoła Średnia im. Ity Kozakiewicz w Rydze
  Technikum Kinematograficzno- Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie

  Motto projektu współpracy partnerskiej: Dialog międzykulturowy- aktywnym celem pokoju i utrzymania tożsamości wielokulturowej Europy.

  Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie dla Europejczyków przestrzeni kulturowej opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym poprzez rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy szkołami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi krajów uczestniczących w projekcie, w celu wsparcia procesu tworzenia się obywatelstwa europejskiego.

  Szczegółowe cele projektu:

  Rozwijanie roli edukacji jako ważnego narzędzia przekazywania wiedzy o różnorodności kultur. Rozwijanie umiejętności i najlepszych praktyk społecznych, podkreślanie roli mediów w propagowaniu zasady równości i wzajemnego zrozumienia pielęgnowanie i rozwijanie bogactwa i zróżnicowania europejskiego życia kulturalnego przez szerszą wzajemną znajomość języków narodowych i regionalnych.

  Integracja uczniów podejmujących wspólne działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, kształtowanie w świadomości uczniów idei społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznego, kształtowanie świadomości kulturowej uczącego się i wzmacnianie poczucia jedności ze wspólnym europejskim dziedzictwem.

  Badanie i zwalczanie stereotypów kulturowych i etnicznych poprzez bogacenie wiedzy o krajach partnerskich i kształtowanie postawy szacunku i otwartości wobec odmienności kultur, obyczajów i religii, kształtowanie poczucia więzi i poczucia obywatelstwa europejskiego.

  Opis Projektu współpracy partnerskiej pt. Międzykulturowi Nawigatorzy

  Jednym z głównych zadań projektu integracji europejskiej jest znajdowanie sposobów prowadzenia dialogu międzykulturowego i dialogu między obywatelami, tak aby zwiększyć poszanowanie dla różnorodności kulturowej i umożliwić funkcjonowanie w złożonych realiach naszych społeczeństw, przy współistnieniu różnych tożsamości i przekonań kulturowych. Bardzo ważne jest podkreślanie znaczenia wkładu różnych kultur w dziedzictwo państw członkowskich i sposób życia ich obywateli oraz uznanie, że kultura i dialog międzykulturowy są kluczowe dla uczenia się harmonijnego współżycia.

  Dialog międzykulturowy przyczynia się zatem do realizacji wielu strategicznych priorytetowych celów UE, zwłaszcza ze względu na fakt, że:
  - szanuje i promuje różnorodność kulturową w Europie, ułatwia współistnienie, a także zachęca do korzystania z aktywnego i otwartego na świat obywatelstwa europejskiego
  - przyczynia się do zapewniania równych szans i zapobiegania dyskryminacji poprzez objęcie odnowionej strategii lizbońskiej, która przewiduje, że gospodarka oparta na wiedzy wymaga, aby ludzie byli w stanie dostosować się do zmian i korzystać ze wszystkich potencjalnych źródeł innowacji w celu podniesienia poziomu dobrobytu
  - podkreśla wymiar kulturowy i edukacyjny odnowionej strategii lizbońskiej, a tym samym stymuluje rozwój w placówkach edukacyjnych.

  Korzyści Edukacyjne dla uczniów.

  Podstawowym celem projektu współpracy partnerskiej jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, a w szczególności regionów wielokulturowych.

  Dzięki współpracy z europejskimi szkołami i instytucjami z Rumunii, Francji, Wielkiej Brytanii, Liceum Rigas Daugavgrivas Vidusskola, Polskim Liceum im. Ity Kozakiewicz w Rydze, a także przy współpracę z Konsulatem przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej, Departamentem Współpracy Międzynarodowej zamierzamy stworzyć możliwość stałej współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie wspólnych zainteresowań.

  Udział w projekcie ma aktywizować uczniów i nauczycieli do poznania i praktycznego stosowania nowych technologii TIK- informacyjnych i komunikacyjnych oraz doskonalenia posługiwania się językiem obcym. Interkulturowa edukacja ma pogłębiać europejską świadomość i narodową tożsamość, ucząc jedności w różnorodności, w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych kultur. Wspólna realizacja projektu ma pomagać uczniom i nauczycielom w kształtowaniu przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

  Zapraszamy wszystkich chętnychdo obejrzenia fotoreportażu z realizacji Projektu Współpracy Międzynarodowej pt. Intercultural Navigators